Svrha

Cilj ovog portala je pružanje lakog online pristupa praktičnim informacijama, potpori i geolokacijskim uslugama na lokalnoj/regionalnoj razini u 10 regija 6 zemalja članica za mobilne EU građane